28. jun, 2018

Wanneer hebt u recht op een parkeerkaart ?

Wanneer hebt u recht op een parkeerkaart voor personen met een handicap?

 

TIPS

Met een parkeerkaart voor personen met een handicap kunt u (meestal gratis) parkeren op voorbehouden plaatsen. Dat kan zowel als chauffeur of als passagier. Zowel volwassenen als kinderen kunnen recht hebben op een parkeerkaart.
De kaart is strikt persoonlijk en kan dus enkel gebruikt worden indien de houder van de kaart door het geparkeerde voertuig vervoerd wordt of wanneer hij dit voertuig zelf bestuurt.
 
Voorwaarden
 
Zowel kinderen als volwassenen kunnen een parkeerkaart krijgen. 
U hebt recht op een parkeerkaart als:
• u een blijvende invaliditeit hebt van 50 procent of meer (invaliditeit van de benen) of van 80 procent of meer (andere invaliditeit);
• u oorlogsinvalide bent (burgerlijk of militair) met een invaliditeit van 50 procent of meer;
• u volledig verlamd bent aan de armen of beide armen werden geamputeerd
• uw gezondheidstoestand uw zelfredzaamheid of uw mobiliteit vermindert. 
        -Als u ouder bent dan 21 jaar: 12 punten of meer (zelfredzaamheid) of minstens 2 punten (mobiliteit).
        -Als u jonger bent dan 21 jaar: 2 punten in de categorie "verplaatsing" of "mobiliteit en verplaatsing". 
• u toelating hebt van de adviserend geneesheer van het ziekenfonds om een mobiliteitshulpmiddel (scooters en driewielers komen niet in aanmerking) aan te kopen.
 

Hoe aanvragen? 

 
Aanvragen voor de parkeerkaart gebeuren bij de FOD Sociale Zekerheid, Directie-Generaal Personen met een Handicap.
Dat kan elektronisch, telefonisch of via de post.
 
Voor hulp bij de aanvraag kunt u terecht bij uw gemeente, bij het OCMW of bij de dienst maatschappelijke hulp van uw ziekenfonds.
 
1. U hebt een medische erkenning van uw handicap en voor de parkeerkaart?
U doet de aanvraag bij de FOD Sociale Zekerheid, Directie-Generaal Personen met een Handicap.
U hoeft zelf geen attesten op te sturen, de dienst Personen met een Handicap vraagt die rechtstreeks op bij de betrokken diensten.
 
2. U hebt een medische erkenning van uw handicap maar nog niet voor de parkeerkaart?
U doet de aanvraag bij de FOD Sociale Zekerheid, Directie-Generaal Personen met een Handicap.
U krijgt de parkeerkaart pas na een nieuwe medische evaluatie. Die evaluatie kan ook gevolgen hebben voor uw andere sociale rechten.
 
3. U hebt de goedkeuring van de adviserend-geneesheer van uw mutualiteit?
Neem contact op met uw ziekenfonds. Zij zullen het formulier 'Verklaring van de adviserend-geneesheer' naar de FOD Sociale Zekerheid, Directie-Generaal Personen met een Handicap sturen. 
U krijgt uw parkeerkaart toegestuurd als mobiliteitshulpmiddel (bijv. rolstoel) erkend is. Zo niet, zal u uitgenodigd worden voor een medisch onderzoek.
 
4. U hebt nog geen medische erkenning van uw handicap?
Dan moet u de eerst de online vragenlijst invullen op de website van de FOD Sociale Zekerheid, Directie-Generaal Personen met een Handicap om een erkenning aan te vragen. 
 
5. U hebt een parkeerkaart van beperkte duur en wilt die verlengen?
Parkeerkaarten van bepaalde duur worden niet automatisch verlengd. Neem 6 maand voor het vervallen van uw parkeerkaart contact met FOD Sociale Zekerheid, Directie-Generaal Personen met een Handicap sturen. 

 

 

Hoe gebruikt u de kaart?

U mag overal in België en in het buitenland parkeren op plaatsen die voorbehouden zijn voor personen met een handicap. 
De voorbehouden plaatsen worden aangeduid met het blauw verkeersbord E9a ("P") met het wit pictogram dat een persoon met een handicap in een rolstoel voorstelt of aangevuld met het onderbord waarop dit pictogram is afgebeeld. Dit pictogram mag, in witte kleur, op het wegdek gereproduceerd worden.
 
• Onderteken voor gebruik uw kaart in het daarvoor voorziene vakje. De kaart is persoonlijk en mag niet gebruikt worden als u zelf niet in het voertuig zit. Leg de kaart vooraan in het voertuig op het dashboard zodat de voorzijde van de kaart met het symbool van de rolstoel goed zichtbaar is.
• U kunt voor onbeperkt duur parkeren op plaatsen waar de parkeerduur beperkt is (blauwe zone). 
• Indien er een parkeerverbod geldt, is dit ook voor personen met een handicap van toepassing.

 

 

 

• Sommige steden en gemeenten voorzien een aantal parkeerplaatsen die voorbehouden zijn voor hun bewoners. Uw parkeerkaart voor personen met een handicap alleen is dan niet voldoende. U kunt de bewonersplaatsen herkennen aan het "P-bord", met als onderbord "bewoners". Dit bord staat altijd aan het begin en aan het einde van de parkeerzone.
• In bepaalde steden en gemeenten mag u met de kaart ook gratis parkeren, maar dat verschilt sterk van stad tot stad. Informeer bij de stad of gemeente wat de plaatselijke regels zijn. 
• In of op publieke/commerciële betaalparkings of parkings van bijvoorbeeld de NMBS waar betalend parkeren geldt, zijn er vaak wel voorbehouden plaatsen voor gehandicapten, maar betaalt u ook met een gehandicaptenkaart het geldende tarief - net als andere bestuurders.
• Ook in het buitenland kunt u de kaart gebruiken. Richt u tot de ambassade van het land waar u naar toe gaat voor meer informatie.
Voor Europese bestemmingen kunt u via een tool van de Europese Commissie de plaatselijke regels voor parkeerkaarten voor personen met een handicap opzoeken.
 

Verlies, diefstal of schade

Bij verlies, diefstal of schade kunt u een nieuwe kaart aanvragen bij de FOD Sociale Zekerheid, Directie-Generaal Personen met een Handicap